Privacy

CZ respecteert uw privacy en die van onze verzekerden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens. De informatie die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met dit privacystatement maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij privacy beschermen, welke rechten u en onze verzekerden hebben en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Voor de zorgverzekeringsbranche is deze wet vertaald in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Die gedragscode wordt door ons nageleefd.

Melding bij CPB

Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn opgenomen op de website van het CBP. U vindt CZ via zoeken op de naam 'onderlinge' en postcode '5038'.

Beveiliging

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u, onze verzekerden en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's adequaat beveiligd. We hebben beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens.

Website

Bij het uitwisselen van gegevens via onze website ziet u een klein symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er een verbinding is met een beveiligde server. Privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. U kunt dit controleren door op het symbool te klikken; u krijgt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.

Om de website optimaal op de klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie.

Aan wie worden gegevens verstrekt?

CZ verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, en handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen.

Als wij rechtstreeks nota's van zorgverleners ontvangen en aan hen betalen wordt uw verzekering sneller en eenvoudiger uitgevoerd. Daarvoor kan het nodig zijn dat de zorgverlener die een verzekerde behandeld heeft, weet hoe de verzekerde is verzekerd. Om die reden kunnen de zorgverleners bij ons adres- en polisgegevens op een veilige manier inzien. De zorgverleners mogen deze gegevens alleen inzien als zij een verzekerde ook daadwerkelijk behandelen. Als het om een dringende reden noodzakelijk is dat zorgverleners geen inzage kunnen hebben in adresgegevens, kan een verzekerde dit aan ons laten weten. Wij kunnen de adresgegevens dan afschermen.

Wanneer een verzekerde zelf om inzage in gegevens verzoekt worden deze pas aan verstrekt (via telefoon, e-mail, internet of aan de balie) als er voldoende zekerheid is dat de verzekerde is wie de verzekerde zegt te zijn. Gegevens over gezondheid kunnen niet worden verstrekt via de telefoon of per onbeveiligde e-mail. Dit doen wij om de privacy te beschermen.

Informatie stopzetten

Als u geen prijs stelt op informatie over andere producten en diensten, kunt u ons dat schriftelijk laten weten, per brief of via het contactformulier op onze website. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.

Adresseer uw brief aan:

CZ Klantenservice
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Gebruik persoonsgegevens stopzetten

Als u het gebruik van uw gegevens voor een van de genoemde doeleinden wilt beëindigen, of als u persoonsgegevens wilt laten verwijderen of wijzigen, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen, per brief of via het contactformulier op onze website.

Adresseer uw brief aan:

CZ Klantenservice
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Opgave van persoonsgegevens

Wij houden de gegevens van onze verzekerden graag actueel. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunnen verzekerden per brief of via het contactformulier op onze website verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

Adresseer uw brief aan:

CZ Klantenservice
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Vragen

We vinden het vanzelf spreken dat we u duidelijk en compleet informeren over privacy. Hebt u vragen over dit privacystatement of over de manier waarop CZ omgaat met gegevens, dan kunt u ons uw vraag voorleggen, via het contactformulier op onze website of per brief.

Adresseer uw brief aan:

CZ Klantenservice
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Klachten

Als u of een verzekerde een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan de  klacht voorgelegd worden, via het contactformulier op onze website of per brief.

Adresseer uw brief aan:

CZ Klantenservice
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Als een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de klacht ter bemiddeling voorlegd worden aan de Ombudsman Zorgverzekeringen. Dit moet binnen één jaar, nadat ons standpunt is vernomen. Neem voor meer informatie contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Uw scherm delen is veilig

U kunt uw scherm delen met een CZ-medewerker als u vragen hebt over Mijn CZ Zakelijk. De medewerker kijkt dan mee op uw scherm. 

Om uw scherm te delen, belt u eerst naar CZ. U krijgt een medewerker aan de lijn die uitlegt hoe het meekijken werkt. Daarna vraagt u een code op die u doorgeeft aan de medewerker. Als die verbinding heeft gemaakt met uw computer, moet u nogmaals toestemming geven om uw scherm te delen. Pas vanaf dat moment ziet de medewerker hetzelfde scherm als u. 

De medewerker kan alleen meekijken maar nooit de bediening van uw computer overnemen. U kunt zelf op ieder moment de verbinding verbreken. De technologie en hosting van het scherm delen wordt geleverd door onze partner Cobrowsing. Zowel CZ als Cobrowsing houden zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wijzigingen en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden.
Dit privacystatement is het laatst gewijzigd op maandag 4 april 2016.