Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het elektronisch uitwisselen van gegevens via "Mijn CZ Zakelijk".

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. CZ: owm Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar u.a. en owm Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar u.a.;

b. Collectiviteit:

· werkgeverscollectiviteit: een werkgever, met wie CZ een collectieve verzekeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 18 Zorgverzkeringswet heeft gesloten, ten behoeve van de verzekering van diens (voormalige) werknemers en hun gezinsleden.

· niet-werkgeverscollectiviteit: een rechtspersoon, niet zijnde een werkgever, met wie CZ een collectieve verzekeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 18 Zorgverzkeringswet heeft gesloten, ten behoeve van de verzekering van natuurlijke personen wier belangen die rechtspersoon behartigt;

i. Contactpersoon: een door de Collectiviteit zelf te benoemen natuurlijke persoon waarvan de naam en functie schriftelijk of elektronisch zijn doorgegeven aan CZ;

ii. Geautoriseerde medewerker: een natuurlijk persoon die handelt in loondienst of in opdracht van de Collectiviteit, aan wie op aangeven van de Contactpersoon door CZ een bepaalde autorisatie is verstrekt, zoals bedoeld in artikel 2.1.;

iii. Gebruiker: hetzij de Contactpersoon, hetzij een Geautoriseerde medewerker;

iv. "Mijn CZ Zakelijk": een beveiligd onderdeel van het internet, waarmee de Collectiviteit onder bepaalde voorwaarden verzekeringsinformatie van diens op grond van een collectieve verzekeringsovereenkomst bij CZ verzekerde relaties kan beheren;

v. Opdracht: een via "Mijn CZ Zakelijk" aan CZ verstrekte elektronische instructie, taak of order, met gebruikmaking van het door CZ verstrekte wachtwoord en gebruikersnaam;

vi. Verzekeringnemer: degene met wie de verzekering is gesloten en op wiens naam de polis staat;

vii. Verzekerde: degene voor wie zorg en/of kosten van zorg zijn verzekerd. De verzekerde staat als zodanig op de polis, het polisaanhangsel of op het bewijs van inschrijving vermeld.

2. Aanmelding "Mijn CZ Zakelijk"

2.1 Voordat gebruikgemaakt kan worden van "Mijn CZ Zakelijk" dient de Collectiviteit via het implementatieformulier een vaste Contactpersoon en een Functioneel beheerder aan CZ door te geven. De Functioneel beheerder is bevoegd en gemachtigd om namens de Collectiviteit de autorisaties voor toegang tot "Mijn CZ Zakelijk" te beheren. Tot het beheer van de autorisaties behoort in ieder geval dat de Functioneel beheerder medewerkers van de Collectiviteit autoriseert voor toegang tot "Mijn CZ Zakelijk" en de autorisaties van medewerkers die niet langer toegang tot “Mijn CZ Zakelijk” nodig hebben intrekt. Wijziging van de hiervoor bedoelde Functioneel beheerder kan plaatsvinden doordat de bestaande Functioneel beheerder een nieuwe Functioneel beheerder rechten toekent via Mijn CZ Zakelijk of dat bij afwezigheid van de Functioneel beheerder de Collectiviteit de naam en functie van de nieuwe Functioneel beheerder doorgeeft aan CZ op de door CZ aangegeven wijze (via een formulier welke minimaal is ondertekend door de degene die bevoegd is namens de Collectiviteit te handelen).

2.2 Gebruikers van Mijn CZ Zakelijk krijgen op basis van een combinatie tussen e-mailadres, wachtwoord en tweede factor toegang tot "Mijn CZ Zakelijk". Als tweede factor kan gebruik gemaakt worden van sms-code of een authenticator app die een code vrijgeeft. De combinatie van e-mailadres, wachtwoord en tweede factor vormen bij gebruikmaking van "Mijn CZ Zakelijk" tezamen de elektronische handtekening van de Gebruiker. Voor het eerste gebruik ontvangt de Gebruiker eenmalig een activatiecode.

2.3 De Gebruiker zal bij het elektronisch uitwisselen van gegevens handelen overeenkomstig de door CZ vastgestelde voorwaarden en gebruiksvoorschriften.

3. Gebruik "Mijn CZ Zakelijk"

3.1 Bij gebruikmaking van "Mijn CZ Zakelijk" dient de Gebruiker gebruik te maken van het door CZ toegekende gebruikersnaam en wachtwoord:

a. ter beveiliging van de dienst "Mijn CZ Zakelijk";
b. om zich jegens CZ te identificeren;
c. om (een) door hem gegeven opdracht of verstuurd bericht te authenticeren.

3.2 De door CZ aan de Gebruiker verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord en het gebruik hiervan zijn strikt persoonlijk. De Gebruiker is verantwoordelijk voor een juist gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord. Hij verplicht zich ertoe deze gescheiden te bewaren.

3.3 De Geautoriseerde medewerker moet misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen geraken van zijn gebruikersnaam en/of het wachtwoord onmiddellijk na ontdekking melden aan de Contactpersoon. De Contactpersoon moet elk misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen geraken van een gebruikersnaam en/of een wachtwoord onmiddellijk na ontdekking melden aan CZ. Melding aan CZ kan plaatsvinden door middel van een door CZ aan te wijzen telefoonnummer of via e-mail.

3.4 De Collectiviteit dient ervoor te zorgen dat de door hem gebruikte (internet- en/of telecommunicatie)diensten, apparatuur en programmatuur geschikt en veilig zijn voor het gebruik van "Mijn CZ Zakelijk". De kosten van afname, aanschaf en gebruik hiervan komen voor rekening van de Collectiviteit.

3.5 CZ bepaalt welke gegevens digitaal aan de Collectiviteit ter beschikking worden gesteld. CZ biedt de Collectiviteit, gedurende de looptijd van de collectieve overeenkomst van de ziektekostenverzekering, de mogelijkheid om, uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de verzekeringen, rechtstreeks en op elektronische wijze via "Mijn CZ Zakelijk":

a. polisgegevens te raadplegen;

b. als vertegenwoordiger van de Verzekeringnemer wijzigingen door te geven met betrekking tot de polissamenstelling of de persoonlijke situatie van de Verzekeringnemer en/of diens gezinsleden;

c. berichten met Zorgverzekeraar uit te wisselen.

De Collectiviteit staat er voor in dat hij door de verzekeringnemer gemachtigd is om namens deze de betreffende wijziging aan CZ door te geven. Desgevraagd moet de Collectiviteit dit achteraf aan CZ kunnen aantonen.CZ bepaalt welke gegevens digitaal aan de Collectiviteit ter beschikking worden gesteld en welke wijzigingen digitaal door de Collectiviteit kunnen worden doorgegeven.

3.6 CZ is niet gehouden een opdracht tot het wijzigen van gegevens uit te voeren, indien:
a. voor het wijzigen van de gegevens de toestemming van CZ noodzakelijk is en CZ deze toestemming onthoudt;
b. voor het wijzigen van de gegevens conform het beleid van CZ een handgeschreven handtekening op papier is vereist;
c. de opdracht niet conform de toepasselijke gebruiksvoorschriften en/of niet met gebruikmaking van gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt; d. anderszins sprake is van zwaarwegende redenen of overmacht, die de uitvoering van de opdracht niet toelaten.

3.7 De Gebruiker en de Collectiviteit staan in voor de juistheid van de door de Gebruiker in een opdracht opgenomen instructies en gegevens. CZ voert, met inachtneming van het bepaalde in

3.6, een opdracht uit op basis van de door de Gebruiker verstrekte instructies en gegevens.

3.8 De omstandigheid dat een opdracht van de Gebruiker tot het wijzigen van gegevens met betrekking tot de polissamenstelling of de persoonlijke situatie van de Verzekeringnemer en/of diens gezinsleden om welke reden dan ook niet door CZ kan worden uitgevoerd, ontslaat de Verzekeringnemer niet van zijn verplichting CZ in kennis te stellen van gewijzigde feiten of omstandigheden, die voor de goede uitvoering van de verzekering noodzakelijk zijn.

3.9 Berichten die CZ via "Mijn CZ Zakelijk" bereiken met de specifieke elektronische handtekening zoals genoemd in 2.2, worden geacht van de betreffende Gebruiker afkomstig te zijn.

3.10 CZ is te allen tijde gerechtigd om de dienst "Mijn CZ Zakelijk" te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te schorten, bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, dan wel te beëindigen. CZ zal de Contactpersoon hierover al dan niet langs elektronische weg informeren of hem (via de website van CZ) in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen.

3.11 CZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die niet door haar opzet of grove schuld is ontstaan en die direct of indirect voortvloeit uit:
a. het niet beschikbaar zijn van "Mijn CZ Zakelijk" ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling met CZ;
b. het niet of niet tijdig uitvoeren van een opdracht;
c. onjuistheden in door CZ verstrekte informatie;
d. het door de Gebruiker verstrekken van niet actuele, onjuiste of onvolledige informatie;
e. onbevoegd gebruik van het gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord tot het moment waarop de Contactpersoon CZ hiervan op de hoogte heeft gesteld;
f. het feit dat een door de Gebruiker op elektronische wijze verstuurd bericht CZ niet of niet tijdig heeft bereikt.

3.12 In de elektronische communicatie tussen de Gebruiker en CZ via "Mijn CZ Zakelijk" wordt aan de elektronische handtekening (de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord) dezelfde bewijskracht toegekend als aan een handgeschreven handtekening op papier.

4. Toepasselijkheid van de voorwaarden

4.1 Deze algemene voorwaarden hebben werking vanaf het moment dat de Gebruiker is geautoriseerd voor Mijn CZ Zakelijk.

4.2 CZ heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. CZ zal de Collectiviteit hierover al dan niet langs elektronische weg informeren of hem (via de website van CZ) in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. Indien de Collectiviteit niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan CZ de elektronische gegevensuitwisseling met de Collectiviteit via "Mijn CZ Zakelijk" beëindigen.

5. Beëindiging elektronische gegevensuitwisseling

5.1 CZ is gerechtigd het gebruik van elektronische uitwisseling via "Mijn CZ Zakelijk" te beëindigen bij:

a. een tekortkoming door de Collectiviteit danwel de Gebruiker in de nakoming van de uit de gebruiksvoorschriften en deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen;
b. wijziging van de verzekering, bijvoorbeeld bij overschrijving naar een andere verzekering;
c. beëindiging van de dienst "Mijn CZ Zakelijk";
d. beëindiging van de verzekering bij CZ.

5.2 Ingeval de beëindiging door CZ plaatsvindt op grond van artikel 5.1, onder a, zal CZ de Collectiviteit hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5.3 De Collectiviteit kan ook zelf het gebruik van de elektronische uitwisseling via "Mijn CZ Zakelijk" beëindigen. Beëindiging door de Collectiviteit kan zowel schriftelijk als op elektronische wijze (door de Contactpersoon) via "Mijn CZ Zakelijk" gebeuren.

5.4 Bij beëindiging van de elektronische gegevensuitwisseling via "Mijn CZ Zakelijk" komen alle nog niet uitgevoerde opdrachten te vervallen. De Collectiviteit krijgt hiervan bericht.